Jaarlijkse rapportage (2023)

Jaarverslagen 2022

Jaarlijkse rapportage (1)

Op deze pagina bekijken we de hoogtepunten uit onze jaarverslagen voor 2022, die laten zien hoe we de aard van de mijnbouw transformeren voor een veiligere, slimmere en duurzamere toekomst.

Jaarlijkse rapportage (2)

Belangrijke beslissingen genomen in 2022

Samenwerken om een ​​ecosysteem voor hernieuwbare energie te creëren in Zuid-Afrika

We werkten samen met EDF Renewables om een ​​nieuw gezamenlijk eigendom te vormen, Envusa Energy, om een ​​regionaal ecosysteem voor hernieuwbare energie (RREE) in Zuid-Afrika te ontwikkelen. In oktober 2022 formaliseerden de twee bedrijven de relatie om de ontwikkeling van het ecosysteem te onderzoeken, ontworpen om 100% van onze operationele energiebehoeften in Zuid-Afrika te dekken en de veerkracht van de lokale elektriciteitsvoorzieningssystemen en de bredere decarbonisatie van het land te ondersteunen.

Lees verder

Jaarlijkse rapportage (3)

nuGen™ – oplossing voor transport zonder uitstoot

Na drie jaar uitgebreide ontwikkeling met onze technische partner, First Mode, lanceerden we in 2022 een prototype van de nuGen™ ZEHS in onze Mogalakwena PGMs-mijn in Zuid-Afrika. Om te profiteren van het succes van dit initiële project en de commercialisering van de technologie te versnellen, heeft Anglo American nuGen™ gecombineerd met First Mode. We hebben ook een leveringsovereenkomst gesloten met First Mode om onze wereldwijde vloot van ultraklasse mijntransporttrucks de komende c. 15 jaar, onder voorbehoud van lopende onderzoeken en andere voorwaarden.

Lees verder

Jaarlijkse rapportage (4)

Verbetering van de watervoorziening voor gemeenschappen in Chili

In september 2022 tekenden we een overeenkomst met Aguas Pacífico, een Chileense leverancier van waterontzilting en -oplossingen, om ontzilt water voor onze kopermijn in Los Bronces veilig te stellen. In deze eerste fase van het project, vanaf 2025, verwachten we voldoende ontzilt water te krijgen om aan ruim 45% van de behoeften van Los Bronces te voldoen en tegelijkertijd schoon water te leveren aan ongeveer 20.000 mensen in lokale gemeenschappen. In de tweede fase (die nog moet worden goedgekeurd) plannen we ook een innovatief ruilprogramma om ontzilt water voor menselijke consumptie te leveren in ruil voor gezuiverd afvalwater dat onze activiteiten zal bevoorraden. Dit zou ons in staat stellen te stoppen met het putten van zoet water voor Los Bronces, terwijl we de levering van schoon water aan nabijgelegen gemeenschappen verder zouden verbeteren.

Lees verder

Jaarlijkse rapportage (5)

De lancering van onze eerste duurzaamheidsobligatie

In september 2022 hebben we onze eerste aan duurzaamheid gekoppelde obligatie uitgegeven, waarbij we onze ESG-prestaties koppelen aan schuldbewijzen via niet-financiële KPI's en op wetenschap gebaseerde doelstellingen. De tienjarige obligatie van € 745 miljoen is het eerste instrument dat wordt uitgegeven na de publicatie van ons raamwerk voor duurzaamheidsfinanciering, waarbij obligatiebeleggers recht hebben op een hogere uiteindelijke couponbetaling als onze doelstellingen niet worden gehaald. De prestatiedoelstellingen voor 2030 zijn gekoppeld aan ons Plan voor Duurzame Mijnbouw en omvatten een reductie van 30% in de absolute uitstoot van broeikasgassen (scope 1 en 2) vergeleken met 2016; een reductie van 50% in de onttrekking van zoet water in waterschaarse gebieden vergeleken met 2015; en de creatie/ondersteuning van vijf arbeidsplaatsen buiten de vestigingsplaats voor elke arbeidsplaats ter plaatse.

Lees verder

Onze rapporten

Duurzaamheidsrapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (6)

Klimaatveranderingsrapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (7)

Geïntegreerd Jaarverslag 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (8)

Ertsreserves en minerale hulpbronnen Rapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (9)

Fiscaal en Economisch Bijdragerapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (10)

Vorige PijlVolgende pijl

Jaarlijkse rapportage (11)

Ondanks alle druk waarmee de wereldeconomie wordt geconfronteerd, mogen bedrijven niet wankelen op twee cruciale gebieden: het aangaan van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en het streven om ervoor te zorgen dat mensen worden betrokken bij een rechtvaardige transitie.

Stuart KamersVoorzitter

Ons 2022 in cijfers

$35,1 miljard

Winst

$14,5 miljard

Onderliggende EBITDA*

$9,2 miljard

Bedrijfsresultaat

$ 4,97

Onderliggende winst per aandeel*

$ 4,5 miljard

Winst toerekenbaar aan aandeelhouders

$6,9 miljard

Nettoschuld*

$ 1,98

Totaal dividenden per aandeel

$1,6 miljard

Toerekenbare vrije kasstroom*

30%

Aan de groep toerekenbare ROCE*

Jaarlijkse rapportage (12)

De afgelopen twaalf maanden hebben we de gevolgen gezien van de instabiliteit rond de energievoorziening. Of dit nu te wijten is aan geopolitieke volatiliteit of aan een verouderende infrastructuur: dit moet een kans zijn om de energietransitie te versnellen.

Duncan WanbladAlgemeen directeur

Onze rapporten

Duurzaamheidsrapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (13)

Klimaatveranderingsrapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (14)

Geïntegreerd Jaarverslag 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (15)

Ertsreserves en minerale hulpbronnen Rapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (16)

Fiscaal en Economisch Bijdragerapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (17)

Vorige PijlVolgende pijl

Jaarlijkse rapportage (18)

Portefeuille

Quellaveco: FutureSmart-mijnbouwTMin actie

Quellaveco is een van de grootste mijnen die de afgelopen jaren in de mijnbouwsector is ontwikkeld en wordt opgevoerd om gemiddeld 300.000 ton koperequivalent per jaar te produceren gedurende de eerste tien jaar van exploitatie, met een reservelevensduur van 35 jaar.

Alleen al in 2023 verwachten we dat Quellaveco tussen de 310.000 en 350.000 ton koper zal produceren.

Onze CEO Duncan Wanblad merkt op: “De oplevering van Quellaveco, een grote nieuwe kopermijn van wereldklasse, op tijd en binnen het budget, ondanks de uitdagingen van de Covid-19-pandemie, getuigt van de ongelooflijke inspanningen van ons personeel en de kracht van onze relaties in Peru gedurende vele jaren."

Lees verder

Jaarlijkse rapportage (19)

Innovatie

Het koolstofvrij maken van onze waardeketens

Een belangrijk doel van ons Sustainable Mining Plan is om tegen 2030 onze Scope 1 en 2 broeikasgasemissies met 30% te verminderen (ten opzichte van de uitgangswaarde uit 2016). We streven er ook naar om in 2040 koolstofneutraal te zijn in al onze activiteiten, en hebben de ambitie om onze Scope 3-uitstoot met 50% te verminderen, ook tegen 2040.

Onze Scope 3-emissies zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van ons emissieprofiel, waarbij het merendeel verband houdt met de staalproductie, steenkool en ijzererts. Dit maakt de staalwaardeketen centraal in de Scope 3-ambitie voor emissiereductie van het bedrijf, waaronder het streven om tegen 2040 koolstofneutraliteit te bereiken in al onze gecontroleerde zeevrachtactiviteiten, met een tussentijdse doelstelling van een vermindering van de koolstofuitstoot met 30% in 2030.

De scheepvaart verzorgt ongeveer 90% van de wereldhandel. Hoewel het een relatief koolstofefficiënte manier van transport is, is het niettemin een aanzienlijke uitstoter van broeikasgassen, goed voor ongeveer 3% van de mondiale uitstoot.

Daarom introduceren we 10 LNG dual-fuel Capesize+ bulkcarriers van 190.000 dwt, die we de Ubuntu-vloot noemen, aan onze selectie van schepen, waarbij de eerste twee schepen in december 2022 te water worden gelaten – de resterende schepen zullen naar verwachting medio 2024 worden opgeleverd. . Ze bieden aanzienlijke voordelen voor het milieu en hebben het potentieel om de CO2-uitstoot met wel 35% te verminderen in vergelijking met schepen die uitsluitend op conventionele scheepsolie varen, terwijl de toepassing van nieuwe technologieën de uitstoot van onverbrand methaan zal elimineren, evenals het verwijderen van zwaveloxiden en het terugdringen van de uitstoot van onverbrande methaan. het volume stikstofoxiden en fijnstof.

Lees verder

Jaarlijkse rapportage (20)

Mensen

Veiligheid bevorderen door middel van technologie

Onze koperactiviteiten in Chili spelen een leidende rol in de automatisering en afstandsbediening van mijnbouwactiviteiten. Bij Los Bronces omvat ons moderniseringstraject autonome transport- en boorsystemen. De eerste 22 voertuigen van een vloot van 62 autonome zware vrachtwagens die we in 2024 in gebruik willen hebben, zijn al operationeel. Automatisering van de transportvloot betekent een veiligere werkomgeving – met een centrale controlekamer, in plaats van een chauffeur, die alle voertuigbewegingen controleert.

De mijn zet ook vijf autonome boorplatforms in, en er zijn er nog drie gepland, en maakt gebruik van robottechnologie om op afstand de plaatsing van explosieven te controleren. Door boor- en explosieactiviteiten op afstand te beheren vanuit de veiligheid van een controlecentrum, kunnen we gericht erts veilig en efficiënt winnen, terwijl we collega's letterlijk uit de vuurlinie houden.

Omdat Los Bronces in bergachtig terrein ligt, maakt afstandsbediening – waar ook de inzet van drones deel van uitmaakt – het bovendien mogelijk om te boren en springen in gebieden die voorheen ontoegankelijk waren.

Ondertussen hebben we voor onze conventionele, door de bestuurder bestuurde vrachtwagenvloot in elk voertuig een reeks geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) ingebouwd, waaronder automatisch remmen door de bestuurder, het voorkomen van voertuigbewegingen, vermoeidheidssensoren en ademtesters. Deze verbeterde veiligheidsvoorzieningen, gecombineerd met een uitgebreid trainingsprogramma voor chauffeurs, zorgen voor een verdere verbetering van de veiligheidsprestaties.

Onze rapporten

Duurzaamheidsrapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (21)

Klimaatveranderingsrapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (22)

Geïntegreerd Jaarverslag 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (23)

Ertsreserves en minerale hulpbronnen Rapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (24)

Fiscaal en Economisch Bijdragerapport 2022

Volledige PDF downloaden

Jaarlijkse rapportage (25)

Vorige PijlVolgende pijl

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 11/08/2023

Views: 6023

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.