Random Sentence Generator - Genereer willekeurige eenvoudige zinnen (2023)

Hoe werkt een willekeurige zinsgenerator?

Kies om te beginnen het aantal zinnen (of laat leeg) en selecteer het aantal woorden dat u in de zin wilt (of laat leeg) en dat is alles! Klik op de knop Genereren en we zullen willekeurige zinnen weergeven. Alle eenvoudige zinnen zijn geldig.

Willekeurige zinnen

Welke onderdelen zijn vereist voor een zin?

In de Engelse taal heb je acht verschillende woordsoorten. Je hebt stellingen, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, tussenwerpsels, voegwoorden, bijwoorden en voornaamwoorden. Deze kunnen worden gecombineerd om asentie te creëren. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om te weten dat je alleen een onderwerp, gezegde en zelfstandig naamwoord nodig hebt om je zin compleet te maken. Als je er één opneemt, maar niet de rest, krijg je een gefragmenteerde zin. Dit is grammaticaal niet correct.

(Video) TUDev's Tech Talk! Procedural Generation Presentation by William Power

Het onderwerp

Het onderwerp van een zin verwijst naar het zelfstandig naamwoord, het zelfstandig naamwoord of het voornaamwoord. Een voorbeeld is: "James liep over straat." Je hebt ook 'ze liepen naar school' en 'de witte kat sliep de hele dag'. Je kunt verschillende soorten onderwerpen hebben. Als u een eenvoudig onderwerp zou hebben, dan zou dit een enkel woord zijn zonder aanvullende wijzigingen. Dit zou meestal een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord zijn. Als je een volledig onderwerp hebt, dan zou dit een onderwerp plus enkele modifiers zijn. Ten slotte zou een samengesteld onderwerp uit meer dan één onderwerp bestaan.

Simpel: "James is een aardige jongen."

Compleet- "Katie's gedicht over zijn vader maakte de hele klas aan het huilen."

Compound- "Tommy en Jackie hebben zich samen aangemeld bij het voetbalteam."

Houd er rekening mee dat het onderwerp altijd voor het werkwoord komt. Het maakt niet uit hoe lang het onderwerp is, want het is het zelfstandig naamwoord dat het object uitvoert.

Predikaat van zinnen

Het predikaat van een zin bevat toevallig het werkwoord, evenals alles wat erna komt. Dit vertelt normaal gesproken wat het onderwerp doet via een actiewerkwoord. Het kan ook worden gebruikt om het onderwerp te beschrijven. Dit wordt gedaan door een werkwoord te koppelen aan eenaanvulling. Enkele voorbeelden zijn 'Katie slenterde over straat' en 'ze gingen naar de universiteit'. Je hebt ook "de witte kat sliep de hele dag." Deze woorden helpen om het gezegde van de zin te vormen. Het werkwoord is een enkelvoudig predikaat en bij de onderwerpen zul je snel zien dat het mogelijk is om er een samengesteld predikaat van te maken. Dit zou uit twee acties bestaan.

Simpel: "James huilde."

Compleet- "De rat haastte zich langzaam naar de kaas."

(Video) Fallout 76 Fusion Generator Plan [Guide | German, many subtitles] Repair Power Plant Event

Compound- "Ze glimlachte om de trucs van de hond en besloot hem te adopteren."

Predikaten bevatten meestal veel informatie, maar tegelijkertijd kunnen ze lang zijn. Naast het werkwoord hebben ze vaak verschillende delen en ze bevatten ook aanvullingen en objecten.

Optionele onderdelen

Dus nu je de twee belangrijkste delen van een zin begrijpt, is het tijd om verder te gaan met hoe de elementen werken. Deze elementen bevatten meestal modifiers, aanvullingen en objecten. Objecten zijn meestal zelfstandige naamwoorden die in het predikaat zijn opgenomen. Directe objecten zijn de dingen waarop wordt gehandeld. Ze beantwoorden elke vraag die zou kunnen beginnen met 'wat'. Een paar voorbeelden hiervan zijn 'James heeft het cadeau gekocht'. Wat was het cadeau? Je hebt ook 'het kind gooide de frisbee'. Wat heeft het kind gegooid? Door er op deze manier naar te kijken, zul je al snel merken dat het heel gemakkelijk voor je is om erachter te komen of iets een object is of niet.

Indirecte objecten bevatten meestal veel meer informatie over het onderwerp. Met dit type structuur beantwoord je 'wie' in plaats van 'wat'. Als je hier een voorbeeld van wilt, kun je 'James heeft het cadeau voor haar gekocht' hebben. Voor wie kocht James het cadeau? Je hebt ook 'het kind gooide zijn vader de frisbee'. Naar wie heeft het kind de frisbee gegooid?

Aan het einde van de dag is het heel gemakkelijk om de zin zo te herformuleren dat het meewerkend voorwerp direct na het lijdend voorwerp verschijnt. Dit kan worden gedaan als onderdeel van een voorzetsel. Dit zou kunnen zijn: "James heeft het cadeau voor haar gekocht."

Objectaanvullingen en het onderwerp

Als je een predikaat hebt dat verbindingswerkwoorden gebruikt in plaats van actiewerkwoorden, dan kan dit een compliment zijn. Als je een compliment hebt, dan kan dit een zelfstandig naamwoord, een zelfstandig naamwoord, een voornaamwoord of zelfs een bijvoeglijk naamwoord zijn. Een subjectcomplement staat meestal bekend als een predikaat nominatief. Dit werkt door het onderwerp aan te passen zodat het nog meer beschreven kan worden. Je zou kunnen hebben "Ik ben een vader", of je zou kunnen hebben, "de man is blond."

Met een objectcomplement werkt het op dezelfde manier. Het enige verschil is dat het in plaats daarvan voor het doel van de zin is. Dit zal een transitief werkwoord volgen. Met andere woorden, het zal de uitgevoerde actie uitdrukken. Je had kunnen zeggen: "Ik heb mijn zoon Carlton genoemd." In dit voorbeeld is het zelfstandig naamwoord "Carlton" toevallig een aanvulling op het object, dat "zoon" is. Je zou ook kunnen hebben "de kat beschouwt mij als zijn dienaar." Het zelfstandig naamwoord "zijn dienaar" is toevallig een aanvulling op het object, dat "ik" is. Zoals je kunt zien, verklaren de aanvullingen veel meer in de zin. Het is heel gemakkelijk om te zien hoe ze in de hele structuur passen als je ze gebruiktzin diagrammen.

(Video) 3000+ Common English Words with Pronunciation

Bijwoordelijke en bijvoeglijke modifiers

Net als bij complimenten voegt een modifier wat meer informatie toe aan de originele structuur. Een bijvoeglijk naamwoord verandert een zelfstandig naamwoord en een voorzetsel. Als je een bijwoordelijke modifier hebt, dan verandert dit het bijvoeglijk naamwoord, het bijwoord en het werkwoord. Het is mogelijk dat bepaalde delen van de spraak dit werk alleen doen. Een voorbeeld hiervan is 'de rode boot is gezonken'. De modifier van "rood" verandert het onderwerp, dat "boot" is. Je kunt ook 'de boot langzaam laten zinken'. De bijwoordelijke verandering van "langzaam" verandert het werkwoord, dat "zonk" is.

Aan het eind van de dag moet je weten dat niet alle modifiers individuele woorden zijn. Soms kan het een woordgroep zijn. Dit staat bekend als aphrase, en het helpt alles om samen te werken. Enkele voorbeelden zijn 'ze trainde' s ochtends' of 'het meisje viel in slaap op het werk'. Je had ook kunnen hebben "het stel kocht een zeer luxe woning". Houd er bij het schrijven rekening mee dat modifiers optioneel zijn. Ze geven gewoon meer informatie, en ze zijn niet essentieel als je ze vergelijkt met een onderwerp of zelfs eenwerkwoord.

Hoe goede zinnen te schrijven

Een goede zin is in staat om een ​​gedachte uit te drukken en een idee duidelijk over te brengen. Het is belangrijk om te weten dat er veel andere componenten zijn waarmee u rekening moet houden, aangezien deze allemaal bijdragen aan uwzinsopbouw. Een goede zin is een volledige zin. Als u een volledige zin heeft, moet u ervoor zorgen dat u zowel een onderwerp als een werkwoord opneemt. U moet ook een volledig werkwoord uitdrukken. Dit staat bekend als een onafhankelijke clausule. Het element van een zin geeft je de kans om een ​​idee uit te drukken zonder dat je aanvullende informatie nodig hebt. Een voorbeeld hiervan is "ouders hebben de neiging zich zorgen te maken over hun kinderen". Helder idee. Een goede zin zal ook een bepaalde stemming oproepen.

Dit is vooral het geval wanneer u probeert een beroep te doen op de gevoeligheden van uw lezer. Het gebruik van emotie in uw tekst kan echt een groot verschil maken of uw publiek al dan niet reageert op wat u probeert te zeggen. Dit is vooral handig op het gebied van zakelijk schrijven of copywriting. U moet een band met de lezer tot stand brengen, zodat u op hun gedachten en wensen kunt ingaan. U kunt ze dan dwingen actie te ondernemen tegen wat u ook verkoopt. Natuurlijk schetst een goede zin ook een beeld. Je moet een sterk en zintuiglijk beeld gebruiken, zodat je hetzelfde beeld kunt creëren voor je lezer. Het biedt niet te veel informatie om de verbeelding van uw publiek te beledigen, maar het helpt wel om ervoor te zorgen dat er voldoende informatie is om de boodschap over te brengen die u probeert over te brengen. Een enkele zin kan gemakkelijk krachtiger worden als je er een beeld aan kunt koppelen. Een goede zin moet ook veel flow hebben. Hoe je een zin verwoordt, bepaalt het tempo, en het mag ook niet worden verstoord door enige vorm van slechte interpunctie. Een lezer zou eigenlijk niet keer op keer terug hoeven te gaan om een ​​zin opnieuw te lezen, zodat hij deze kan begrijpen. Het moet duidelijk worden overgebracht en het mag helemaal niet ingewikkeld worden door een ingewikkelde dictie.

Aan het eind van de dag hoeft het begrijpen van zinnen niet moeilijk te zijn en als je deze gids volgt, zou je moeten ontdekken dat je volledige zinnen kunt maken die grammaticaal correct zijn en een punt overbrengen.

FAQs

What is the sentence generator? ›

A sentence generator can generate sentences based on a predefined grammar or a language model trained on a large text dataset. Sentence generators can be used for many different things, including language learning, text summarization, text generation, and more.

What is random word generator? ›

What is it? The Random Word Generator is a tool to help you create a list of random words. There are many reasons one might be interested in doing this, and you're likely here because you're interested in creating a random word list. This tool can help you do exactly that. The tool is easy to use.

How do you generate a random sentence in Excel? ›

Just recalc (F9) to make a new sentence.

Videos

1. PHP Syntax
(CS50)
2. Computational Thinking - Computer Science for Business Leaders 2016
(CS50)
3. CS50 2013 - Week 1
(CS50)
4. Web Development - Computer Science for Business Leaders 2016
(CS50)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 27/08/2023

Views: 5955

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.